Megosztom

 

Magyarország demográfiai problémáit hatékony népesedési politikával lehet és kell is orvosolni. Ennek az egyik szükségszerű eleme a hatékony lakáspolitika – szögezi le a Népesedési Kerekasztal (NK) és a Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület (TLE) közös közleménye.

 

Hatékony népesedéspolitika nem képzelhető el hatékony lakáspolitika nélkül.

 

Demográfiai problémákkal küzdő hazánkban 1981-ben bekövetkezett a lakosság számszerű csökkenése. Ez a felismerés a mindenkori kormányok részéről a családtámogatások fontos lépéseit indította el, ezek közül is kiemelten fontos a házasodás és gyermekvállalás nélkülözhetetlen feltételének, a lakhatás biztosításának a támogatása volt. Így életbe lépett  a „szociálpolitikai lakástámogatás” – népszerű nevén a SZOCPOL intézménye, mely számtalan fiatal, és gyermekes család lakhatását, családalapítását segítette elő.                             A támogatás a bekerülési összegnek közel 50 %-át fedezte!

 

A válság éveiben az akkori kormány a támogatás megszüntetéséről döntött, szocpol-ról 2009. június 30. után nem beszélhetünk. Ez az intézkedés világosan kimutatható a lakásépítkezések számának drasztikus csökkenésében.

 

2012. január 1-től „új-szocpol” néven feléledt a támogatási rendszer, mely azonban arányában jóval kisebb támogatást – 6-10 % – biztosított, sőt megszűnt az első gyermekre adható, valamint a használt-lakás-vásárlásra és a bővítésre igénybe vehető támogatás, a „félszocpol” is. A szükséges magas önerő következtében rendkívül kevés család tudott élni ezzel a lehetőséggel, még a költségvetésben biztosított összeg egy része is fennmaradt.

2013-ban évszázados mélypontra estek a lakásépítések.

 

Több civil szervezet, melyek életközelből ismerték a családok lakhatási problémáit, sürgette a változást és tapasztalataival, javaslataival igyekezett a döntéshozók segítségére állni.

Végül ez évben megszületett a legújabb koncepció „Családok Otthonteremtési Kedvezménye” – CSOK - néven, mely teljes egészében 2015. július 1-től lép életbe.

 

Jelen Közleményünk a CSOK véleményezése, és javaslataink ismertetése.

 

Ezt sajnálatos módon csak az elkészült lakástámogatási rendelet megjelenése után tudjuk megtenni, mivel többször, eredménytelenül kértük a lakáspolitikával foglalkozó, azt tapasztalataival, szakértelmével támogatni képes civil szervezetek bevonását az új rendeletek megalkotásának folyamatába, még a közigazgatási egyeztetés előtt.                                 A civil szervezetekkel sem egyeztetés, sem szakmai konzultáció nem történt.

 

Pozitivumként értékeljükés örömmel fogadjuk, hogy

     -  az első gyermekre is lesz támogatás,

     -  gyermeknek számít a 24 hetesnél idősebb magzat,

     -  alacsonyabb lett a lakás-alapterület megkívánt minimuma,

     -  használt-lakás vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez is van támogatás,

     -  amely megegyezik az új lakásra igénybe vehető összeggel.

 

 

Főbb javaslataink:

1.      A kormányzati munkamegosztásban világosan meg kell határozni, továbbá a szakmai és piaci szereplők számára ismertté is kell tennia lakáspolitikáért felelős kormányzati szereplőt, javaslatunk szerint kormánybiztost. A jelenlegi, széttagolt rendelkezések akadályozzák a kormányzati munkát.

 

2.     A kormányzati munkát elősegítendő fel kell térképezni a lakáspolitikával foglalkozó, munkájukkal azt támogatni képes szakmai és civil szervezetek körét, amelyek rendszeres vagy eseti szakértői segítséget nyújtanának a felelős minisztériumnak. Az NK és annak a lakáspolitikában különösen érdekelt tagjai, valamint a TLEtevékenyen, konkrét javaslatokkal részt kívánnak venni ebben a munkában. Sikertelenek a kampányjellegű egyeztetések, a szakmai konzultáció állandó, működőképes rendszerének létrejöttét tartjuk kívánatosnak.

 

3.   A felelős minisztérium készítse el és már a koncepcionális szakaszban bocsássa átfogó szakmai egyeztetésre az új Lakáspolitikai Koncepciót, amely   

a.    határozza meg az elérni kívánt lakásépítési, lakásfelújítási, bérlakásépítési célszámokat az egyes időtávokban,

b.    rögzítse a lakáspolitika fókuszterületeit (bérlakásépítés, lakásfelújítás, lakásépítés),

c.    határozza meg 2020-ig az ehhez szükséges pénzügyi eszközöket és azok forrásait,

d.    teremtse meg a szakmai alapokon nyugvó és hatékony koordinációt a lakásügyi szempontból széttagolt kormányzati struktúrával.

 

4.   Az egyeztetett koncepció alapján készüljön el a lakáscélú támogatásokról szóló új, egységes, szakmailag magas színvonalú és jól alkalmazható Kormányrendelet, amely felváltja a jelenlegi, széttagolt és nem hatékony szabályozást (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet, 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet, 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet).

 

5.     AKormány emelje a „CSOK- támogatást olyan szintre, hogy az energiahatékony, legális lakásépítések áfa-tartalmát juttassa vissza az építkező, új lakást vásárló/építő gyermekes családoknak. A jelenlegi „szocpol” és az életbe lépő „CSOK” mértéke még az áfa összegét sem adja vissza támogatásként. Ilyen támogatás mellett nem működik a rendszer! Ezt bizonyítja a 2012.01.01.-től életbe lépett „új szocpol” eredménytelensége, melyet csak a magasabb jövedelmű családok tudtak igénybe venni.  Az alapösszeg – a bekerülési összeg 5 – 10 %-a! – változatlan maradt, holott ez volt az oka az alacsony igénybevételnek!

       A 2015. júliusától igényelhető CSOK ugyan már használt lakás vásárlására és         

      lakásbővítésre is felhasználható, és már egy meglevő, illetve két vállalt gyermek után is kérhető, mértéke azonban továbbra sem elegendő ahhoz, hogy a kisjövedelmű, korlátozott hitel-és fizetőképességű gyermekes családok számára segítséget nyújtson a méltó lakhatás megteremtéséhez.

 

6.  Javasoljuk a nagycsaládos, több generáció együttélésére alkalmas, ún. „generációs lakás-típus” tervezésének és létesítésének elősegítését, támogatását.

 

7.  Szükségesnek tartjuk a „Fecskeház-program” működését, mely az életpályájuk elején levő fiatalok lakhatását és gyermekvállalását segíti. 

 

 8.  Nem szerepel a rendeletben az „akadálymentesítési támogatás” rendezése, melynek

         összege sok év óta azonos, a szükséges költség töredékét sem fedezi.

 

 

 9. Fontos lenne minél több európai uniós forrás felhasználása az energetikai lakásfelújításokra, energiahatékony lakásépítésekre, valamint közösségi energiahatékony bérlakásépítésekre.

 

10.  Szükséges a NÉeS alapján kidolgozandó épületenergetikai cselekvési program

      egyeztetése a Lakáspolitikai Koncepcióval.

 

11.    Alacsony kamat mellett, forint alapon, hosszú távú lakáscélú hitel bevezetése szükséges lakásfelújításokhoz, lakásépítésekhez EIB- (Európai Beruházási Bank) vagy MNB- (Magyar Nemzeti Bank) források felhasználásával.

 

A javasolt, új  Lakáspolitikai Koncepció várható hatásai

 

10 000 lakás felépítése 44 000 embernek ad munkát. Amennyiben a hiányzó évi 33 000 lakás felépülne, ez több mint 120 000 új munkahelyet hozna létre.

Csökkenne a segélyezettek száma, és növekedne a vásárlóerő.

Reményeink szerint a fiatalok lakhatásának támogatása csökkentené a hazájukat elhagyni szándékozók számát is!

 

Ezek az intézkedések érdemben hozzájárulnának a hazai lakásállomány megújításához, felújításához, növelnék a bérlakás-kínálatot, ezzel elősegítve a lakásmobilitást is. Hozzájárulnának az alacsony energiafogyasztású lakásállomány-szám növekedéséhez.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakáskörülmények alapvetően meghatározzák az egyén, rajta keresztül az egész társadalom, és kiemelten a jövő nemzedékének életminőségét, jövőképét, testi-lelki állapotát. A lakásállomány minőségi megújítása közérdek, ennek egyik lényeges eleme a lakásépítés, - felújítás és a bérlakásépítés.

 

 

 

      dr. Benkő Ágota                                                                                                          dr. Maráczi Zsolt

Népesedési Kerekasztal                                                    Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület